Työharjoittelut

Terveysalan harjoittelu

Harjoittelu (ensihoito 80 op, sairaanhoitotyö 75 op, terveydenhoitotyö 85 op, kätilötyö 120 op) on kiinteä osa opintoja. Opiskelija suorittaa osan harjoittelustaan ammattikorkeakoulun opetustiloissa, jolloin hän harjaannuttaa ja kehittää perustaitojaan voidakseen jatkaa opiskeluaan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Harjoittelun opintojaksojen aikana opiskelija kehittää systemaattisesti hoitokäsitystään ja -taitoaan syventäen opiskelunsa tavoitteita opintojaksolta toiselle siirryttäessä.

Harjoittelu on ammattitaitoisen henkilökunnan ja ammattikorkeakoulun opettajan ohjaamaa ja se toteutuu ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan valvonnassa ja sellaisissa yksiköissä, joissa on asianmukainen määrä ammattihenkilöstöä ja asianmukaiset potilashoidon apuvälineet. Sairaanhoitajakoulutusta antava oppilaitos on vastuussa teoreettisen ja kliinisen opetuksen yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Sairaanhoitajan- ja kätilön koulutusta määrittelee EU-direktiivi 2013/55/EU.


HARJOITTELUKOORDINAATTORIEN YHTEYSTIEDOT