top of page

Yhdistyksen säännöt

TSTS ry:n säännöt (hyväksytty 29.10.2018)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat -TSTS ry, josta näissä säännöissä käytetään jatkossa nimeä yhdistys.  Yhdistyksen kotipaikkana on Turku.  

 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

• toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja, erityisesti koulutus- ja sosiaalipoliittisissa  kysymyksissä 

• toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin opiskelijajärjestöihin • kehittää opiskelun ja opetuksen sisältöä 

• valvoa ja edistää opiskelijoiden oikeusturvaa 

• edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia ja liikunnallisia harrastuksia 

• vaikuttaa oppilaitoksen imagon luomiseen ja profilointiin 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

• järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, huvitapahtumia sekä kilpailuja 

• harjoittaa julkaisutoimintaa ja välittää jäsenilleen opintomateriaalia voittoa tuottamatta 

• ylläpitää erilaisia rekisteröimättömiä kerhoja ja harrastuspiirejä sekä valvoa ja tukea niiden toimintaa • järjestää erilaisia juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksia 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

• periä pääsymaksua juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksiin 

• myydä opiskelijoille haalareita, kangasmerkkejä tai muuta opiskelijatoimintaan liittyvää materiaalia • myydä sponsoreille mainostilaa opiskelijahaalareihin tai muihin opiskelijoille yhteisesti tilattuihin vaatteisiin (esim.  urheilutapahtumia varten sekä juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksiin) 

• kantaa jäseniltään jäsenmaksua 

• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja stipendejä 

• ylläpitää opiskelijoille tarkoitettua kahvimyyntiä  

 

3§ Jäsenet 

 

3.1 Jäsenyyden ehdot  

Yhdistyksen jäsenellä tulee olla opinto-oikeus Turun ammattikorkeakoulu terveys- ja hyvinvointisektorilla tutkinto-opiskelijana tai  vaihtoehtoisesti polkuopiskelijana. Vaihtoehtoisesti yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai organisaation yhdistyksen  kannatusjäseneksi hakemuksen perusteella tai nimittää henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi 

3.2 Varsinaiset jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorilla opiskelevat  henkilöt, tämä on myös edellä mainitusti yhdistyksen jäsenyyden ehto. Jäseniksi hyväksytään myös Turun avoimen  ammattikorkeakoulun polkuopiskelijat, jotka opiskelevat terveys- ja hyvinvointisektorin koulutusohjelmissa. Jokaisella varsinaisella  jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa.  

3.3 Kannatusjäsenet 

Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä ne, jotka hallitus hyväksyy kannatusjäsenikseen. Kannatusjäsenellä on puhe- ja  läsnäolooikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa.  

 

3.4 Kunniajäsenet 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai, jolle yhdistys  haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yksimielisesti yhdistyksen kokouksessa.  Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

3.5 Jäsenen eroaminen, erottaminen sekä jäsenyyden irtisanominen  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta  yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä  sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, Turun  ammattikorkeakoulua tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Yhdistyksen hallituksella on oikeus irtisanoa jäsenyys, mikäli yhdistyksen jäsen valmistuu koulutusohjelmastaan tai hänen  opintooikeutensa Turun ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointisektorilla päättyy muista syistä, koska tällöin kyseinen henkilö ei  enää täytä yhdistyksen jäsenyyden ehtoja.  

 

4 § Jäsenmaksu  

 

4.1 Varsinaiset jäsenet 

Opiskelijayhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan opiskelijayhdistyksen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää  yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on kertaluontoinen ja se kattaa koko opiskeluajan. Siinä tapauksessa, kun polkuopiskelijan  opiskelijastatus vaihtuu tutkinto-opiskelijaan ei jäsenyydestä veloiteta uutta jäsenmaksua.  

4.2 Kannatusjäsenet 

Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous, kannatusjäsenyyden jäsenmaksu kannetaan vuosittain.  4.3 Kunniajäsenet 

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta.  

 

5§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen  toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.  

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu  puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään  puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä .  Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa  kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa voidaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuksia hallituksen ulkopuolisille henkilöille. 

Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti opiskelijayhdistyksen hallitukselle, jolloin hallituksen kokous voi  vapauttaa tämän tehtävästään jo ennen toimikauden päättymistä. 

Mikäli hallituksen jäsen on toiminut opiskelijayhdistystä vahingoittavalla tavalla, on opiskelijayhdistyksen hallituksen kokouksella  oikeus erottaa jäsen. 

Opiskelijayhdistyksen kokous voi valita kesken kautta eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi  toimikaudeksi. 

Hallituksen kokouksissa on Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tuutorivastaavilla puhe- ja läsnäolo-oikeus.  Hallituksen kokouksiin hallituksen jäsenet voivat osallistua postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

7§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhdistys valitsee itselleen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen  vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa  kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

8§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään  kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista  äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

8.1 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä  sähköpostilla.  

 

8.2 Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

9§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)  enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen  määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Muilta osin sovelletaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

bottom of page